Ciljevi projekta

Opći cilj

Opći cilj projekta je doprinos razvoju gospodarstva u prekograničnom području Dalmacije i Hercegovine kroz razvoj i promociju poduzetništva u sektoru eksploatacije i obrade kamena.

Specifični ciljevi projekta

 • Populariziranje obrade kamena te populariziranje tradicionalnog kamenoklesarstva kao profitabilne gospodarske djelatnosti.
 • Jačanje gospodarske suradnje između poduzetnika u prekograničnom području s ciljem povećanja mogućnosti za rast i bolju konkurentnost na tržištu.
 • Unapređenje kapaciteta i poboljšanje dostupnosti usluga obrazovnog sustava na ciljanom području.

Ciljane skupine

Mala i srednja poduzeća i obrti u sektoru obrade i eksploatacije kamena te njihovi zaposlenici, učenici srednjih škola, budući poduzetnici i nezaposlene osobe, županije, JLS, gospodarska udruženja i škole na području Dalmacije i Hercegovine.

Očekivani rezultati projekta

 • Uspostavljena institucionalna suradnja sudionika na projektu
 • Izrađena detaljna analiza u sektoru obrade kamena
 • Uspostavljena prekogranična suradnja u stvaranju strukovnog obrazovnog programa
 • Opremljena dva kamenoklesarska razreda
 • Poboljšane kamenoklesarskih vještina zaposlenika i tražitelja zaposlenja u sektoru obrade kamena
 • Promocija strukovnog obrazovanja u kamenoklesarstvu
 • Promocija obrade kamena ka stvaranju dodane vrijednosti proizvoda od kamena
 • Omogućena dugoročna institucionalna podrška za MSP u sektoru obrade kamena
 • Promocija prekogranične suradnje obrta , malih i srednjih poduzeća u sektoru obrade kamena
 • Tvrtke iz Hrvatske i BiH promovirane na međunarodnom sajmu kamena u Veroni

Projektom se predviđa realizacija slijedećih aktivnosti:

 • Detaljna analiza stanja u sektoru eksploatacije i obrade kamena na području Dalmacije i Hercegovine
  • Upoznavanje ciljanih skupina s rezultatima analize
 • Poticanje suradnje i udruživanja poduzetnika i popularizacija klesarstva:
  • 4 radionice prekograničnog karaktera na temu upravljanja klasterima
  • Održavanje 4 jednodnevnih radionica na temu izrade suvenira od kamena
  • 7 praktičnih radionica na ciljanom području na temu tradicionalne obrade kamena za potrebe obnove tradicionalnih objekata
  • 4-tjedni program stručnog usavršavanja u tehnikama klesanja i obrade kamena u klesarskoj školi namijenjen poboljšanju stručnih kapaciteta postojećih djelatnika tvrtki (40) s ciljem zadržavanja radnih mjesta ali i promocije programa prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja.
  • Održavanje međunarodne stručne konferencije u Pučišćima na teme obrade kamena, tehnologije, financiranje i sl.
  • Organizacija zajedničkog izlaska na najveći svjetski sajam kamena i mramora u Veroni u 2012 g. - zajedničko izlaganje Hr i BiH tvrtki i obrta
 • Poboljšanje sustava strukovnog obrazovanja:
  • Opremanje Klesarske škole u Pučišćima novim strojevima i opremanje/formiranje odjeljenja za obradu kamena u Posušju
  • Suradnja Klesarske Škole iz Pučišća sa Srednjom školom Posušje i Jablanica u kreiranju kvalitetnog nastavnog plana i programa za strukovnu izobrazbu
  • Promotivna kampanja po osnovnim školama i zavodima za zapošljavanje
  • studijsko putovanje u Pučišća za zainteresirane đake, roditelje , ali i ključne predstavnike Hercegovačkih županija i Zavoda za zapošljavanje ( za pokretanje programa financiranja prekvalifikacije)
 • Promocija:
  • Izrada promotivnih materijala za obrazovne programe, tvrtke, izrada promotivnog filma ( različitog trajanja i namjene za potrebe popularizacije, izlaganja na sajmovima i sl);
  • Izlaganja stručnjaka u TV emisijama, uključivo i Euro-magazin, te objave kroz ostale medije
  • Izrada web stranice projekta s ciljem olakšane promocije MSP u sektoru, burze roba i usluga, vezane pravne regulative, izvora financiranja i sl.
  • Izrada knjige/ vodiča „KAMEN“ forme i sadržaja primjerenog stručno popularnoj literaturi, uz elemente kataloške baze podataka